Syndyk sprzeda nieruchomość w Radomsku
Cena brutto:
52200 zł

Adres
Radomsko
zobacz na mapie
Kontakt
Ogłoszenia tego użytkownikaSyndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość w Radomsku - nieruchomość składającą się z działki ewidencyjnej nr 194 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem magazynowym, położonej w Radomsku przy ul. Rolnej 42, Udział Upadłej w prawie własności do nieruchomości: 1/2. Numer księgi wieczystej PT1R/00005205/9 (dalej jako: „Nieruchomość”), ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 52.200,00 złotych netto.

Warunki sprzedaży:

1.    informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 20.11.2023 roku do 11.12.2023 roku;

2.    oferent powinien złożyć ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, osoby prawne winny złożyć aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS) wraz z oświadczeniem, że wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte pozostają aktualne na dzień złożenia oferty, kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Osoby fizyczne winny złożyć kserokopię dowodu osobistego, oświadczenie co do zapoznania się z regulaminem sprzedaży Nieruchomości;

3.    oferta powinna być złożona w kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie;

4.    warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1240 1109 1111 0011 1686 7190. Najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości;

5.    ofertę należy składać do dnia 11.12.2023 roku na adres syndyka: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana;

6.    otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 roku o godzinie 10:00;

7.    wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący;

8.    termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznacza syndyk.


Wszelkie pozostałe informacje zostaną udzielone w wiadomości prywatnej.Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Wyświetleń: 29...