Syndyk sprzeda nieruchomość w Karmanowicach
Cena brutto:
458 625,00 zł

Adres
Lubelskie
Karmanowice
zobacz na mapie
Kontakt
Ogłoszenia tego użytkownikaSyndyk masy upadłości Dariusza Ścibor (sygnatura akt: LU1S/GUp-s/575/2023) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. udział w wysokości 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi działka nr 22, 23/1, 23/2, 296, 532, 590, 637, 702, 732, 906, o powierzchni 3,6100 ha, położona w miejscowości Karmanowice, w gminie Wąwolnica, powiat puławski, województwo lubelskie, objętej księgą wieczystą o nr LU1P/00120819/6 i LU1P/00090425/7, ujętej w spisie inwentarza pod nr 2.1, za cenę nie niższą niż 458.625,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 00/100 złotych netto);

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 61.150,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 76 1140 2004 0000 3102 8389 6218. Najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2024 roku, o godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-maila.
Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Wyświetleń: 54...