Syndyk sprzeda nieruchomość w Krakowie
Cena brutto:
79500 zł

Adres
Kraków
zobacz na mapie
Kontakt

Ogłoszenia tego użytkownikaSyndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod
sygnaturą akt 
KR1S/GUp-s/1158/2023 sprzeda składnik majątku Upadłej ujęty w spisie inwentarza tj. spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w Krakowie przy
os. Tysiąclecia w budynku nr 25, obręb ewidencyjny NH-2, jednostka ewidencyjna
Nowa Huta. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie została założona księga
wieczysta (udział Upadłego: 1/6)
(dalej
jako: „Nieruchomość”).Warunki sprzedaży –
 1. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w
  przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od
  11.06.2024 do 02.07.2024
  roku;

 2. oferent powinien złożyć ofertę zawierającą: imię
  i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego
  wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, osoby
  prawne winny złożyć aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta
  (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
  aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS) wraz z oświadczeniem, że
  wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte pozostają aktualne na dzień
  złożenia oferty, kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
  NIP i nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Osoby fizyczne winny złożyć
  kserokopię dowodu osobistego, oświadczenie co do zapoznania się z
  regulaminem sprzedaży Nieruchomości;

 3. warunkiem
  uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 7.950,00
  zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).
  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o
  numerze: 50 1240 1109 1111 0011 1686 7190. Najpóźniej do dnia
  stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy
  czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany
  rachunek masy upadłości;

 4. oferta powinna być złożona w kopercie
  uniemożliwiającej jej otwarcie;

 5. ofertę należy składać do dnia 02.07.2024 roku na
  adres wskazany przez syndyka. Decydująca jest data wpływu oferty do
  Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie
  rozpatrywana;

 6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.07.2024 roku o godzinie 10:00;

 7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi
  kupujący;

 8. termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży
  wyznacza syndyk. Pozostałe informacje zostaną
udzielone po kontakcie.Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Wyświetleń: 6...