Syndyk sprzeda samochód SAAB
Cena brutto:
1000 zł

Adres
Wielkopolskie
Poznań
zobacz na mapie
Kontakt
Strona www: www.pretiumdoradcy.p...

Ogłoszenia tego użytkownikaSygnatura akt
postępowania upadłościowego: PO1P/GUp-s/995/2023 Poznań, 16.04.2024
r.Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków
Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskaćpod numerem telefonu: 573 424 336 lub
pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com Pretium
Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu
Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości
stanowiących składnik masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży pojazd samochód
osobowy marki: SAAB, model: 9-3 rok, produkcji: 1999, nr VIN: YS3DD58J2Y2020968
(dalej „Pojazd”) Cena wywoławcza Pojazdu
wynosi 1 000,00 zł [słownie: jeden tysiąc złotych 00/100] brutto.
Sprzedaż nie podlega podatkowi VAT, a podatek PCC obciąża w całość kupującego.
Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona. Oferty należy
składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul.
Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli
wpłyną do Biura Syndyka do dnia27 maja 2024 r.
włącznie. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która
wpłynęła po terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana. Oferta
wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej
kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert
winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt PO1P/GUp-s/995/2023”. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł
[słownie: dwieście złotych]. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka
330, 60-689 Poznań bez udziału oferentów. Jeśli zostanie
złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk
zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) za pośrednictwem aplikacji
umożliwiającej wideokonferencję on-line w wyznaczonym przez siebie terminie, o
którym powiadomi mailowo oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na
adres e-mail wskazane w ofertach, na następujących warunkach: Szczegółowych
informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).Kontakt tel. 573
424 336, mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com
Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Sprzedam
Stan: używany
Wyświetleń: 100...