Syndyk sprzeda samochód Peugeot 206
Cena brutto:
2000 zł

Adres
Wielkopolskie
Poznań
zobacz na mapie
Kontakt
Strona www: www.pretiumdoradcy.p...

Ogłoszenia tego użytkownikaSygnatura akt
postępowania upadłościowego: PO1P/GUp-s/169/2024 Poznań, 22.02.2024
r.Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków
Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskaćpod numerem telefonu: 573 424 336 lub
pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com Kacper
Kostrzewa pełniący funkcję Syndyka masy upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Drobek informuje o toczącej się
sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd samochód
osobowy marki: Peugeot, model: 206 rok, produkcji: 2000, nr VIN:
VF32AHFXF41110086 (dalej „Pojazd”) Cena wywoławcza Pojazdu
wynosi 2 000,00 zł [słownie: dwa tysiące złotych 00/100] brutto.
Sprzedaż nie podlega podatkowi VAT, a podatek PCC obciąża w całość kupującego.
Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona. Oferty należy
składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka
330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do
Biura Syndyka do dnia25 marca 2024 r.
włącznie. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która
wpłynęła po terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana. Oferta
wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej
kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert
winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt PO1P/GUp-s/169/2024”. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł
[słownie: pięćset złotych]. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul.
Obornicka 330, 60-689 Poznań bez udziału oferentów. Jeśli zostanie
złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk
zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) za pośrednictwem aplikacji
umożliwiającej wideokonferencję on-line w wyznaczonym przez siebie terminie, o
którym powiadomi mailowo oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na
adres e-mail wskazane w ofertach, na następujących warunkach: Szczegółowych
informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).Kontakt tel. 573
424 336, mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com
Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Sprzedam
Stan: używany
Wyświetleń: 87...