Syndyk sprzeda samochód osobowy marki: Skoda, model: Octavia III 1.6 TDI-CR
Cena brutto:
21630 zł

Adres
Wielkopolskie
Poznań
zobacz na mapie
Kontakt
Strona www: www.pretiumdoradcy.p...

Ogłoszenia tego użytkownika 

Sygnatura akt
postępowania upadłościowego: PO1P/GUp-s/1733/2023

 

Poznań, 20.03.2024
r.

Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków
Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać

pod numerem telefonu: 573 424 336 lub
pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

 

Kacper
Kostrzewa pełniący funkcję Syndyka masy upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej Alberto De Serio informuje o toczącej
się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy
upadłości.

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd samochód
osobowy marki: Skoda, model: Octavia III 1.6 TDI-CR MR’13 E6 rok produkcji:
2016, wersja: Ambition, nr VIN: TMBJG9NEXH0027792 (dalej „Pojazd”)

 

Pojazd został
opisany i wyceniony w Opinii Rzeczoznawcy Nr: E-59/24 z dnia 29.01.2024 r. (dalej
jako „Opinia”)

Opinia jest
dostępna do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań]. Syndyk
może również udostępnić Opinię drogą elektroniczną.

 

Cena wywoławcza Pojazdu
wynosi 21 630,00 zł [słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset
trzydzieści złotych 00/100] brutto. Sprzedaż nie podlega podatkowi VAT, a
podatek PCC obciąża w całość kupującego. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
jest wyłączona.

 

Oferty należy
składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul.
Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli
wpłyną do Biura Syndyka do dnia

6 maja 2024 r.
włącznie. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która
wpłynęła po terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

 

Oferta
wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej
kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna
zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt PO1P/GUp-s/1733/2023”.

 

Warunkiem
uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł
[słownie: dwa tysiące złotych].

 

Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 8 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka
330, 60-689 Poznań bez udziału oferentów.  


Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Sprzedam
Stan: używany
Wyświetleń: 84...